Zatroskani

Zatroskani

Projekt „zatroskani.pl – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce” odpowiada na potrzebę
profilaktyki oraz niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w aspekcie zdrowia psychicznego ze
szczególnym uwzględnieniem problemu nadużywania i uzależnienia się od mediów cyfrowych.

Od kilkunastu lat obserwuje się w psychiatrii dzieci i młodzieży problemy wynikające z nadużywania mediów
cyfrowych, ostatni rok poprzez izolację w domach i zdalne nauczanie zaognił ten problem. Konsekwencją
jest wzrost zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, myśli i prób samobójczych, brak poczucia sensu i
perspektyw na przyszłość.

Stąd projekt mający na celu:


Profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i udzielanie im profesjonalnego wsparcia poprzez:

 1. Popularyzację wśród rodziców, studentów, nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów,
  trenerów profilaktyki zdrowia psychicznego, poprzez organizację konferencji, prowadzenie portalu, strony
  na facebooku i wydanie e-booków na temat obecnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz
  sposobów niesienia im pomocy.
 2. Wykształcenie 32 specjalistów (terapeutów, psychologów, pedagogów, trenerów profilaktyki zdrowia psychicznego) w zakresie umiejętności pracy z dziećmi i z młodzieżą z problemem nadużywania mediów
  cyfrowych/uzależnienia od nich.
 3. Przygotowanie 32 nauczycieli do aktywizowania Zespołów Klasowych (rodziców, Rad Rodziców,
  nauczycieli) z zakresu profilaktyki nadużywania mediów cyfrowych/uzależnienia od nich.
 4. Przeprowadzenie aktualnej diagnozy stanu psychicznego polskich dzieci i młodzieży w celu
  wypracowania odpowiednich rozwiązań).
 5. Udzielenie wsparcia psychoedukacyjnego rodzicom/opiekunom dzieci i młodzieży poprzez telefoniczne
  konsultacje ze specjalistami (terapeutami, psychologami, pedagogami, trenerami profilaktyki zdrowia
  psychicznego, prawnikami) w zakresie niesienia pomocy związanej z nadużywaniem mediów
  cyfrowych/uzależnieniem od nich.
 6. Zaangażowanie członków Rad Rodziców i zaangażowanych rodziców i organizacji prorodzinnych w
  promowanie projektu i jego produktów.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023

Projekt realizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego zatroskani.pl w ramach „Programu Funduszu Inicjatyw obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”