Na całe życie 2022

Na całe życie – Wspieranie decyzji młodych osób we wchodzeniu w trwałe związki małżeńskie.

STRONA PROJEKTU – LINK.

Szczęśliwe małżeństwo zakłada zobowiązanie na całe życie. Trwałość ta jest jednak możliwa, jeśli związek jest jakościowo dobry: małżonkowie poprzez miłość rozwijają swoje człowieczeństwo, pomagają sobie i innym, stają się lepszymi ludźmi. Stabilny i jakościowo dobry związek małżeński stanowi naturalne i optymalne środowiska do pojawienia się i wychowania potomstwa. 

Wszystkie zalety małżeństwa realizują się jednak, gdy jest ono z jednej strony – trwałe, na całe życie, z drugiej – jakościowo dobre. 

Tego rodzaju podejście potwierdza w polskim prawie tzw. zasada trwałości. Stwierdza ona, że małżeństwo jest związkiem, który powinien łączyć żonę i męża przez całe życie, aż do śmierci jednego z nich. Jest to jedna z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego, która nigdy nie była podważana i warto, by nie tylko ją ocalić, ale wskazywać jako źródło dobrobytu osoby i społeczeństwa.

Z analizy badań w ramach projektu „Dbam o świat i siebie 2021”, jak również materiałów kampanii, wyodrębnione zostało hasło, powtarzające się w każdym z przekazów i będące mottem tego projektu: „Na całe życie”, wskazujące jednoznacznie, że nierozerwalna więź ściśle związana jest nie tylko z intencjami prokreacyjnymi dotyczącymi zarówno pierwszego jak i kolejnych dzieci, ale przede wszystkim z zamiarem tworzenia związku trwałego i stabilnego – takiego „na całe życie”.

To podejście jest szczególnie ważne w odniesieniu do współczesnych młodych (15-27 r.ż.) ponieważ obecne trendy wpychają ich w ubóstwo relacyjne (Ashcroft 2011). Konsekwencją tego zjawiska jest trudność budowania przez młode osoby związków interpersonalnych i ostateczne dokonanie wyboru osoby (partnera życiowego), z którymi chcieliby spędzić resztę swojego życia.

Projekt dofinansowany w konkursie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Po Pierwsze Rodzina na rok 2022. Całkowita wartość finansowania 270.000 zł.