Profilaktyka uniwersalna

Profilaktyka uniwersalna

W pracy z młodzieżą  posługujemy się zasadami profilaktyki uniwersalnej.
Profilaktyka uniwersalna (zintegrowana) ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc.

Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje lub warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych, natomiast do czynników chroniących zaliczamy cechy, sytuacje lub warunki zwiększające odporność jednostki na działanie czynników ryzyka.

Za najważniejsze czynniki chroniące i czynniki ryzyka uważa się te związane z sytuacją rodzinną, szkolną, czynniki osobowościowe, czynniki związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej oraz zaangażowanie religijne (Hawkins 1992; Kazdin 1996; Kay 1996). Celem interwencji profilaktycznych jest eliminacja lub redukcja czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących

Na podstawie: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii > Profilaktyka > Metody i strategie > Profilaktyka uniwersalna, data publikacji 2015 , data dostępu 12.09.2017 oraz: Praca zbiorowa pod red. dr Szymona Grzelaka „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015