Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii Tekst jednolity po zmianach z dnia 7 maja 2011 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ l.
Pełna nazwa Fundacji (dalej: Fundacja) brzmi: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.Nr 21, poz.97 ze zmianą Dz.U.Nr 46, poz. 203 z 1991r.) i postanowieniami niniejszego statutu.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 6.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, które może przyznawać osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele Fundacji

§ 7.
Celem Fundacji jest:
1.Promowanie działań profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego, zwłaszcza w rodzinach i wśród młodzieży.
2.Edukacja rodziców i młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.
3.Promowanie działań i postaw prozdrowotnych.
4.Działania i świadczenia interwencyjne psychologiczne i psychospołeczne, w tym na rzecz pomocy ofiarom przemocy, osobom uzależnionym, doświadczającym problemów emocjonalnych, relacyjnych, zaburzeń rozwoju psychoseksualnego.
5.Psychoedukacja.
6.Współpraca ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania.
7.Działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, a w szczególności poznawanie i rozwijanie metod pracy psychoterapeutycznej i poradnianej.

§ 8.
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
1.Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, treningów, oraz konferencji związanych z psychoterapią, profilaktyką zdrowia psychicznego a także edukacją zdrowotną.
2.Wspieranie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.
3.Prowadzenie spotkań i odczytów w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.
4.Prowadzenie i wspieranie badań w dziedzinie psychoterapii i profilaktyki zdrowia psychicznego.
5.Prowadzenie stron internetowych.
6.Publikacje i współpracę z mediami.
7.Poradnictwo i konsultacje.
8.Różne formy terapii.
9.Współpracę z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.
10.Tworzenie i realizację programów i projektów w zakresie zadań Fundacji, samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi.
11.Promocję i reklamę podmiotów współpracujących z Fundacją lub wspierających jej działalność.
12.Prowadzenie zbiórek publicznych.
13.Fundowanie stypendiów dla osób zaangażowanych w realizacje celów programowych Fundacji
14.Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych itp.
15.Współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

§ 9.
Fundacja może udzielać darowizn, dotacji, stypendiów oraz nie oprocentowanych pożyczek osobom fizycznym i prawnym na cele:
1.naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także pomocy poszkodowanym w klęskach żywiołowych (powodzie, pożary itp.),
2.kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska i dobroczynne.

§ 10.
1.Fundacja może realizować cele statutowe samodzielnie lub zlecając ich wykonanie innym instytucjom.
2.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą oraz wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych.

§ 11.
Dla popularyzacji swych celów Fundacja może ustanawiać i przyznawać nagrody i wyróżnienia.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12.
Majątek Fundacji stanowi:
1.Fundusz założycielski w kwocie 50.000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), wniesiony przez Fundatorów stosownie do Aktu Notarialnego ustanawiającego Fundację.
2.Dochody uzyskane przez Fundację.
3.Prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację.

§ 13.
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1.Krajowe i zagraniczne rzeczowe i gotówkowe darowizny, spadki i zapisy.
2.Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
3.Subwencje osób prawnych.
4.Odsetki od kwot zdeponowanych w bankach.
5.Dochody z papierów wartościowych oraz z majątku nieruchomego i ruchomego.
6.Dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji.
7.Środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
8.Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
9.Dochody otrzymane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO.
10.Świadczenia Fundatorów.

§ 14.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§ 15.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 16.
Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 17.
Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 18.
Do zadań Rady Fundacji należy propagowanie celów Fundacji, nadzór nad działalnością Zarządu oraz inicjowanie kierunków działalności Fundacji, a także dokonywanie innych czynności wymienionych w statucie.

§ 19.
1.Rada Fundacji składa się z jednej lub więcej osób, w tym Prezesa Rady, który kieruje jej pracami.
2.W przypadku powołania Rady wieloosobowej, pozostali członkowie Rady poza Prezesem Rady otrzymują tytuł Wiceprezesa Rady.
3.Pierwszą Radę Fundacji stanowią Fundatorzy, którzy powołują uchwałą ze swego grona Prezesa Rady.
4.Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji.
5.Rezygnacja Fundatora z udziału w Radzie musi być podana na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 20.
1.Posiedzenia Rada Fundacji odbywają się, co najmniej raz na rok.
2.Posiedzenia Rada Fundacji zwołuje Prezes Rady.
3.Prezes Rady zwołuje posiedzenie Rady Fundacji:
a)z własnej inicjatywy,
b)na pisemny wniosek członka Rady Fundacji,
c)na pisemny wniosek Zarządu.
4.Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 20 dni od złożenia wniosku.

§ 21.
Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są listami poleconymi wysyłanymi, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu powinno być określone miejsce, godzina rozpoczęcia i porządek posiedzenia.

§ 22.
1.Posiedzenia Rady Fundacji są ważne, jeżeli jest na nim obecna, co najmniej połowa Członków.
2.Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
3.Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy Członkowie Rady.
4.W posiedzeniach Rady Fundacji można uczestniczyć tylko osobiście.
5.W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Prezesa Rady.

§ 23.
1.O ile statut nie przewiduje surowszych warunków powzięcia uchwał, uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględna większością głosów obecnych w głosowaniu jawnym.
2.Na wniosek Członka Rady głosowanie jest tajne.
3.Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. Protokół podpisuje Prezes Rady.

§ 24.
Do kompetencji Rady Fundacji obok innych spraw wymienionych w statucie, należy:
1.Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji.
2.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
3.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Zarządu za rok ubiegły .
4.Podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
5.Wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości.
6.Określanie wysokości kwoty, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
7.Ustanawianie odznak i medali honorowych oraz nagród i wyróżnień.
8.Przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród, wyróżnień i stypendiów.
9.Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Fundacji.
10.Wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do innej organizacji.
11.Uchwalanie regulaminu działania Zarządu.
12.Uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji.
13.Ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu.
14.Zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
15.Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
16.Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
17.Podejmowanie decyzji, co do zmiany statutu Fundacji, jej likwidacji, połączenia się z inną fundacją, powołanie spółki lub wstąpienie w spółkę.

§ 25.
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i zarządzanie majątkiem Fundacji, a w szczególności:
1.Przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji.
2.Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
3.Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
4.Uchwalanie regulaminów zgodnie z przepisani prawa, a dotyczące działalności Fundacji.
5.Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych.
6.Powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
7.Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej, administracyjnej i gospodarczej.
8.Przygotowywanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji lub jej likwidacji.
9.Przygotowywanie wniosków dla Rady Fundacji, co do zmiany statutu Fundacji, jej likwidacji, połączenia się z inną fundacją, powołanie spółki lub wstąpienie w spółkę.

§ 26.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji.

§ 27.
1.Zarząd składa się z jednej lub więcej osób, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.
2.W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, pozostali poza Prezesem Zarządu członkowie Zarządu otrzymują tytuł Wiceprezesa Zarządu.

§ 28.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji w głosowaniu większością 2/3 głosów obecnych.

§ 29.
1.Zarząd reprezentuje Fundację w sądzie i poza sądem.
2.W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
3.W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 30.
1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
2.W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Prezes Rady, który powinien być zawiadomiony na piśmie o każdym posiedzeniu Zarządu.
3.Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się, co najmniej raz na pół roku.
4.Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Prezesa Rady w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 31.
1.Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli jest na nim obecna, co najmniej połowa członków.
2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

§ 32.
Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły w terminie do końca lutego następnego roku. Nie zatwierdzenie sprawozdania przez Radę Fundacji jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.

§ 33.
1.Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie według zasad zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
2.Rada Fundacji może przyznać dodatkowe nagrody dla członków Zarządu.
3.Umowę o pracę z członkiem Zarządu w imieniu Fundacji zawiera Prezes Rady.
4.Umowę o pracę z pozostałymi pracownikami Fundacji zawiera Prezes Zarządu lub upoważniony przez Radę Fundacji Wiceprezes Zarządu.

§ 34.
1.Członkiem Zarządu może być Fundator.
2.Na czas pracy w Zarządzie Fundator składa rezygnację z bycia członkiem Rady Fundacji.
3.Po zaprzestaniu bycia członkiem Zarządu, Fundator automatycznie staje się członkiem Rady Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 35.
W celu uzyskania dodatkowych środków na działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Zakres działalności gospodarczej którą może prowadzić Fundacja według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

58. Działalność wydawnicza

59. Działalność związana z produkcją filmów nagrań wideo programów telewizyjnych nagrań dźwiękowych i muzycznych

41. Roboty budowlane ze wznoszeniem budynków

42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43. Roboty budowlane specjalistyczne

46. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

55. Zakwaterowanie

56. Działalność usługowa z wyżywieniem

61. Telekomunikacja

62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwa w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63. Działalność usługowa w zakresie informacji

69.2. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

72 Badania naukowe i prace rozwojowe

73 Reklama badanie rynku i opinii publicznej

74 Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna

77 Wynajem i dzierżawa

79 Działalność organizatorów turystyki pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 Edukacja

86 Opieka zdrowotna

88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

§ 36.
Zyski uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji będą przeznaczone na cele statutowe i charytatywne zgodnie z Rozdziałem II Statutu oraz na rozwój Fundacji.

§ 37.
1.W celu prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne.
2.Szczegółowe zasady tych wyodrębnionych jednostek gospodarczych Fundacji określa Zarząd, który zobowiązany jest do ich nadzorowania oraz powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek.

Rozdział VI
Zmiana statutu

§ 38.
1.Statut Fundacji może być zmieniony tylko po uzyskaniu wymaganych prawem akceptacji.
2.Cele Fundacji mogą być zmienione tylko w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Fundatorów, zmiana celów Fundacji może dotyczyć ich konkretyzacji. Zmiana celów Fundacji nie może prowadzić do przekształcenia Fundacji w inną, o zupełnie odmiennym niż określony celami oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji zakresie działania.

§ 39.
Decyzja w przedmiocie zmian statutu wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów wszystkich Członków Rady.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 40.
1.Fundacja może połączyć się z inną fundacją, powoływać spółki i wstępować w spółki.
2.Połączenie Fundacji z inną fundacją, powołanie spółki i wstępowanie w spółki oraz likwidacja Fundacji wymaga zgody wszystkich Członków Rady Fundacji na piśmie.

§ 41.
1.Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji (art.l5 ust. l ustawy o fundacjach).
2.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na pisemny wniosek Zarządu.
3.W razie podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji wyznacza jej likwidatora, o czym powiadamia Sąd Rejestrowy.
4.Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.
5.Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dopiskiem „w likwidacji”.
6.Środki majątkowe po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele określone w §7 Statutu.

§ 42.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.