Zły nawyk czy problem – uzależnienia behawioralne uczniów

Zły nawyk czy problem – uzależnienia behawioralne uczniów

Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.
#cel: Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę o:

 • uzależnieniach behawioralnych oraz
 • realistycznych metodach zapobiegania i walki z nimi w ramach pracy z uczniami.

#opis:
Z polskich badań (np, Jacka Pyżalskiego 2018) wynika, że tylko 20% młodych użytkowników internetu aktywnie uczestniczy w życiu on-line. Pozostałe 80%  jest bądź bezrefleksyjnymi odbiorcami treści internetowych, bądź podejmuje zachowania ryzykowne w internecie (cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, oglądanie pornografii, nadużywanie gier online, seksting itp).
Część tych zachowań prowadzi do uzależnień behawioralnych, a w konsekwencji do zerwania więzi oraz relacji z najbliższymi i rówieśnikami, z kolei cześć wystawia młodzież na zagrożenie bezpieczeństwa osobistego.
Przeprowadzone w Polsce (Nask 2016, Nastolatki wobec Internetu) badania pokazują korelację pomiędzy brakiem zainteresowań/pasji wśród młodych w świecie rzeczywistym, a zachowaniami zagrażającymi zdrowiu psychicznemu i fizycznemu młodych w wieku od 12-18 lat.
Z kolei prowadzone przez wiele lat badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej ukazują wspólne korzenie (czynniki ryzyka) zachowań ryzykownych i idących za nimi uzależnień (zarówno od substancji, jak behawioralnych) oraz wskazują na uniwersalne czynniki chroniące dzieci i młodzież przed angażowaniem się w takie zachowania.

#cena, czas
2000 zł
Ośmiogodzinne warsztaty będą realizowane w dwóch modułach 4-godzinnych,  w formie wykładu połączonego z dyskusją oraz metodami warsztatowymi.

#dla kogo
Nauczyciele, wychowawcy młodzieży klas 6-8 i szkół ponadpodstawowych

#informacje szczegółowe

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • będą rozumieli mechanizm neuropsychologiczny uzależnień behawioralnych, cykl wzmacniania uzależnienia,
 • będą znali czynniki sprzyjające powstawaniu uzależnień behawioralnych, oraz czynniki chroniące przed uzależnieniami
 • będą wyposażeni w szereg narzędzi pracy z uczniami nad wzmacnianiem odporności na uzależnienia behawioralne

Program:

Moduł 1 „Podstawy znajomości uzależnień behawioralnych, rola szkoły w profilaktyce”


Cel modułu:
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę o:
– różnicach między uzależnieniami behawioralnymi a złymi nawykami
– neurobiologicznym mechanizmie uzależnień behawioralnych
– rodzajach i charakterystyce uzależnień behawioralnych
– czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka uzależnień behawioralnych
 
Treści kształcenia:
•        Czy uzależnienia behawioralne są rzeczywistym problemem, czy po prostu złymi nawykami? – wykład, dyskusja
•        Uniwersalny mechanizm neuropsychologiczny uzależnień – na czym polega, dlaczego powinniśmy go znać? – wykład, dyskusja
•        Mózg dziecka/nastolatka a uzależnienia. – wykład, dyskusja
•        Narastający problem uzależnień behawioralnych w szkole: wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach
◦        smartfony, media społecznościowe
◦        pornografia
◦        FOMO (fear of missing out)
◦        uzależnienie od gier online
•        Czynniki chroniące przed uzależnieniami – na co mamy wpływ jako wychowawcy?
Wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach
 
Osiągnięcia:
Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy:
– będą rozumieli mechanizm neuropsychologiczny uzależnień behawioralnych, cykl wzmacniania uzależnienia,
– będą znali czynniki sprzyjające powstawaniu uzależnień behawioralnych, oraz czynniki chroniące przed uzależnieniami
 
Uwagi dotyczące realizacji:
Moduł będzie realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczeń indywidualnych oraz w zespołach. Realizacja wymagać będzie sprzętu multimedialnego, (w tym głośników) tablicy, pisaków oraz papieru formatu A3.
 
Moduł 2: Praktyczne metody wdrażania profilaktyki uzależnień behawioralnych”
 
Cel modułu:
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę o realistycznych metodach zapobiegania i walki z nimi w ramach pracy z uczniami oraz umiejętność korzystania z tych metod.
 
Treści kształcenia:
•        Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o problemie uzależnień behawioralnych? – ćwiczenia praktyczne w grupach
•        Etapy uzależnienia, możliwości pomocy na poszczególnych etapach – wykład, dyskusja
•        Narzędzia pracy:
◦        praca z wartościami w szkole – ćwiczenia praktyczne w grupach
◦        „podejście skoncentrowane na rozwiązaniach” – Judith Milner, Jackie Bateman –  ćwiczenia praktyczne w grupach
◦        technika „Trzech sekund” w kontakcie z pornografią – ćwiczenia praktyczne
•        Pomoc uczniowi uzależnionemu:
◦        na etapie zaprzeczania problemowi
◦        na etapie akceptacji istnienia problemu
◦        Wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne w grupach
 
Osiągnięcia:
Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy: będą wyposażeni w szereg narzędzi pracy z uczniami nad wzmacnianiem odporności na uzależnienia behawioralne
 
Uwagi dotyczące realizacji:
Moduł będzie realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczeń indywidualnych oraz w zespołach. Realizacja wymagać będzie sprzętu multimedialnego, (w tym głośników) tablicy, pisaków oraz papieru formatu A3.

#prowadzący:

Bogna Białecka

Literatura przedmiotu

 • Bogna Białecka „Ty i Twój nastolatek”, Łódź 2017
 • Bogna Białecka, Aleksandra Maria Gil, Ewa Werstak-Mościcka, „Chroń dziecko! Podsumowanie ogólnopolskiej kampanii dotyczącej cyberprzemocy”. Warszawa 2018
 • dr Szymon Grzelak „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce.” Wydanie II rozszerzone, Kraków 2009.
 • Praca zbiorowa pod red. dr Szymona Grzelaka „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.
 • Judith Milner, Jackie Bateman „Working with Children and Teenagers Using Solution Focused Approaches: Enabling Children to Overcome Challenges and Achieve their Potential” London 2011.
 • Raport Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, „Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki konsumpcji pornografii” Poznań 2018.
 • Jacek Pyżalski, Aldona Zdrodowska, Łukasz Tomczyk, Katarzyna Abramczuk „Polskie badanie EU Kids Online 2018, Najważniejsze wyniki i wnioski”, Poznań 2019.