Wartości w szkole

Wartości w szkole

Warsztaty dla nauczycieli

#cel: wsparcie nauczycieli w procesie wychowania do wartości.

#opis

Uczestnicy warsztatu wypracowują narzędzia pozwalające identyfikować wartości funkcjonujące w rzeczywistości szkolnej oraz stworzą katalog wartości. Poznają i doskonalą umiejętności sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw uczniów. Zapoznają się z przykładami rozwiązań dydaktyczno – metodycznych możliwych do zrealizowania w szkole. Tworzą własne propozycje działań realizujących w szkole wychowanie do wartości.

#od uczestników

Konkret, fachowość. Widać doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Jolanta, nauczycielka SP (Opole)

#cena, czas
1h wykład, 3h warsztat (grupa do 25 osób) 1000 PLN
w przypadku większej ilości grup +500 PLN od kolejnej grupy

#dla kogo
Nauczyciele, wychowawcy – klasy 6-8 SP oraz szkół ponadpodstawowych

#informacje szczegółowe:

Cele szczegółowe:
W wyniku warsztatu jego uczestnicy:
– zrozumieją rolę wychowania do wartości w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego
– poznają  przykłady  dobrych praktyk i rozwiązań dydaktyczno – metodycznych  możliwych do zrealizowania w szkole w zakresie wychowania do wartości,
– wypracują propozycje działań szkolnych i pozaszkolnych eliminujących zachowania dysfunkcyjne a wspierających i rozwijających pożądane wartości społeczne uczniów;
– stworzą katalog wartości ważny dla szkoły i środowiska;
– wzmocnią swe kompetencje  w zakresie działań sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw uczniów.

Opis spodziewanych efektów:

 • Uczestnicy wypracują narzędzia pozwalające identyfikować wartości funkcjonujące w rzeczywistości szkolnej oraz stworzą katalog wartości.
 • Poznają i udoskonalą umiejętności sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw uczniów.
 • Zapoznają się z przykładami rozwiązań dydaktyczno – metodycznych możliwych do zrealizowania w szkole.
 • Zaproponują własne propozycje działań realizujących w szkole wychowanie do wartości.

Temat: „Co możemy zrobić, by dzieci i młodzież wybierały właściwe autorytety?”

 • mechanizmy reklamy skierowanej do dzieci i nastolatków, ukierunkowanej na zastępowanie prawdziwych autorytetów autorytetami fałszywymi
 • skutki zaufania pseudoautorytetom przez dzieci i młodzież (w oparciu o badania psychologiczne i socjologiczne)
 • sposoby budowania własnego autorytetu w ramach pracy wychowawczej

Forma: wykład, studia przypadków, ćwiczenia w grupie.

Temat: „Znajomość psychologii moralności jako narzędzie pracy z młodzieżą”

 • przebieg psychologicznego rozwoju moralnego człowieka
 • praktyczne sposoby rozróżniania rzeczywistej i deklarowanej hierarchii wartości (ćwiczenia praktyczne, do wykorzystania w pracy z młodzieżą)
 • wypracowanie praktycznych sposobów wykorzystania wiedzy dotyczącej rozwoju moralnego i funkcjonowania sumienia w pracy z młodzież. 

Forma: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne, studia przypadków

Temat:  „Wartości w szkole „

 • co o hierarchii wartości polskiej młodzieży mówią badania socjologiczne
 • identyfikowanie funkcjonujących w rzeczywistości szkolnej wartości – metody pracy z młodzieżą.
 • tworzenie katalogu wartości istotnych dla procesu wychowawczego,
 • poznanie metod pracy z młodzieżą nad realizacją wartości w życiu codziennym (rola norm społecznych) 

Forma: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne, studia przypadków.

#Prowadzący:

Bogna  Białecka  –psycholog, Od 2011 prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na prewencję zachowań ryzykownych i wspomaganie rozwoju nastolatków. Autorka programów warsztatów dla młodzieży realizowanych przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, m.in. „Akademia miłości dla nastolatków” oraz gry „Escape room z uzależnień” przeznaczonych dla młodzieży w wieku 13-16 lat. Autorka licznych publikacji i książek psychologicznych o charakterze poradnikowym. Między innymi adresowanych do rodziców i wychowawców poradników: „Miłość i autorytet” 2014 (współautorstwo z Beatą Nadolną, pedagogiem), „Ty i twój nastolatek” 2017 . Redaktor portalu dla nastolatków pytam.edu.pl oraz portalu dla rodziców rodzice.co

Aleksandra  Maria  Gil  –  politolog, pedagog,   dziennikarz.   Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie budowania osobowości lidera, efektywnej nauki, prewencji zachowań ryzykownych. Autorka materiałów o rodzinie, wychowaniu oraz kształtowaniu postaw prospołecznych w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
Współtwórca portalu edukacyjnego dla młodzieży PYTAM.EDU.PL oraz portalu dla rodziców RODZICE.CO

Literatura:
Podstawa programowa z komentarzami na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkoły (Dz. U. z dn. 24 lutego 2017 r, poz. 356)https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/podstawa-programowa/
Aronson E, Wilson T, Akert R. (1997) Psychologia społeczna, Warszawa.
Baryła-Matejczuk M. (2013),  Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły, ORE, Warszawa.
Borucka A., Pisarska A., Bobrowski K. (2014) Świat Problemów nr 1 (22), ABC szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, str. 5-11.
Borucka A., Pisarska A., Frączek R. (2012) Świat Problemów nr 1 (21), Kluczowe kryteria oceny programów profilaktycznych, str. 15-21.
Grzelak Sz. red. (2015),  Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, ORE, Warszawa.
Kirenko J.; Zubrzycka-Maciąg T.; Wosik-Kawala D. (red.). (2012) Wychowawcza rola szkoły, Warszawa
 Popielski K. (red), (1996), Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia. Warszawa