Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki konsumpcji pornografii – raport FEZiP 2018

Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki konsumpcji pornografii – raport FEZiP 2018

Największym kłamstwem, przedstawianym dzieciom jest wmawianie im, że pornografia to „filmy dla dorosłych”. To nie są filmy dla nikogo, tak samo jak nie powiedzielibyśmy o narkotykach, że to „rozrywka dla dorosłych”. Istnieją wszelkie przesłanki, by uznać pornografię za zagrożenie zdrowia publicznego.

1. Pornografia staje się istotnym problemem zdrowia publicznego i zwiększa koszty funkcjonowania opieki zdrowotnej. 
2. Koszty społeczne obejmują coraz liczniejsze rozwody, których główną przyczyną było uzależnienie od pornografii. (1)
3. Setki tysięcy uzależnionych od pornografii młodych ludzi jest niezdolnych do założenia rodziny i wydajnej twórczej pracy.
4. Państwo ponosi z tego tytułu olbrzymie koszty ekonomiczne oraz stanowi to wielkie zagrożenie dla przyszłości narodu (2).
5. Pornografia skutecznie niszczy życie rodzinne i zakłóca rozwój psychofizyczny dzieci.

I. Dzieci i młodzież

a. Opis problemu
Według najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (3), przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, aż 43% młodych Polaków w wieku 11-18 lat ma kontakt z pornografią, w tym 18% co najmniej raz w tygodniu. 

Z takimi materiałami styka się 6%-28% dzieci w wieku 11-12 lat. Dwa razy częściej na treści pornograficzne trafiają dzieci, których rodzice nie ustalili zasad dotyczących korzystania z Internetu.

Badania „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią” potwierdzają częsty kontakt dzieci i młodzieży z materiałami seksualizującymi. Intensywność styczności z takimi treściami wzrasta wraz z wiekiem badanych – kontakt z pornografią ma 21% 11- i 12-latków oraz aż 63% młodych ludzi w wieku 17-18 lat. Kontakt z pornografią jest zróżnicowany także ze względu na płeć. 

Częściej z takimi treściami mają kontakt chłopcy (50%) niż dziewczyny (36%). Badania pokazują również, że kontakt dzieci z materiałami 

seksualizującymi często jest regularny. Prawie jedna piąta nastolatków (18%) ogląda je co najmniej raz w tygodniu, a 8% – codziennie.
Współczesna pornografia charakteryzuje się wysokim stopniem obsceniczności, wulgarności i brutalności (4). Dzieci i młodzież są szczególnie bezbronne i w wyjątkowo łatwy sposób mogą stać się jej ofiarami.

Negatywne konsekwencje dostępu dzieci i młodzieży do pornografii – psychiczne, zdrowotne i rozwojowe – dotyczą całego pokolenia chłopców. Łatwe i masowe korzystanie z pornografii milionów polskich dzieci staje się istotnym problemem zdrowia publicznego. Do gabinetów psychoterapeutów w wyniku kontaktów z pornografią trafiają już kilkuletnie dzieci (5).

b) Wpływ pornografii na dzieci i młodzież

Kontakt dziecka z pornografią to najbrutalniejsza forma seksualizacji. Skutki tego  rozciągają się na całe życie. Najpopularniejsze i ogólnie dostępne rodzaje treści pornograficznych prezentują relacje seksualne z wykorzystaniem przemocy oraz dewiacyjne i niebezpieczne dla zdrowia zachowania seksualne (np. promowanie takich sposobów stymulacji seksualnej, które prowadzą do uszkodzenia ciała) (6). Oglądanie porno powoduje, że młodzież traktuje przemoc seksualna jako normę. Powstaje przekonanie, że kobiety lubią być gwałcone (7).

Kontakt z pornografią w wieku dziecięcym i u nastolatka prowadzi szybko do uzależnienia od zachowań seksualnych i zakłóca prawidłowy rozwój psychoseksualny. Powoduje też szybszą inicjację seksualną, powiązaną z podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych. (8)

Uzależnienie od pornografii u dzieci i młodzieży następuje zdecydowanie szybciej niż u dorosłych, gdyż mózg w tym okresie jest bardzo plastyczny i nadal się rozwija (9)

Konsumpcja pornografii pogarsza sprawność umysłową, zdolność racjonalnego podejmowania decyzji, zaburza zdolność samokontroli (10).

Pornografia wpływa destrukcyjnie na więzi z ludźmi, a zwłaszcza na relacje z płcią przeciwną. Rezultatem jest niezdolność do wchodzenia w relacje bliskości i założenia rodziny (11).

Dziewczętom przysparza cierpień, takich jak brak pewności siebie, wstręt do siebie, depresje, zaburzenia lękowe (12).

c) Pornografia jak narkotyk

Pornografia wywołuje uzależnienie podobne do uzależnień od narkotyków i uszkadza funkcjonowanie mózgu. Udowodniono w badaniach naukowych, że zmniejsza spójność płatów czołowych w mózgu, zaburzając zdolność myślenia logicznego i podejmowania racjonalnych decyzji. Oglądanie pornografii prowadzi  do zmniejszenia się samokontroli i racjonalnej oceny faktów. Skutki te dotyczą zarówno dzieci jak i dorosłych (13).

II Wpływ pornografii na dorosłych.

1) Pornografia może uzależniać nie tylko młodzież i dzieci lecz też osoby dorosłe. Mechanizm uzależnienia związany jest z trwałym zaburzeniem funkcjonowania układu nagrody w mózgu (odpowiedzialnego m.in. za aktywność seksualną) (14). 
2) Jednym z podstawowych skutków uzależnienia od pornografii jest znieczulenie na lżejsze jej odmiany pornografii i poszukiwanie  jej bardziej ekstremalnych form (np. pornografia pokazująca przemoc, zoofilna, pedofilna). Eskalacja ta prowadzić może do dokonywania czynów niedozwolonych (gwałt, wykorzystywanie seksualne dzieci i nieletnich) (15).
3) Regularne oglądanie pornografii prowadzi do uznawania prezentowanych w niej zachowań i postaw seksualnych za normę. Oznacza to m.in. przekonanie o tym, że przemoc jest nieodłącznym, normalnym elementem współżycia seksualnego (16).
4) W pornografii ukrywa się negatywne skutki niezdrowych praktyk seksualnych. Ponieważ wiele osób stara się realizować w rzeczywistości praktyki podpatrzone na filmach pornograficznych, ma to negatywne konsekwencje zdrowotne (17).
5) Konsekwencją uzależnienia od pornografii jest rozpad rodziny, znaczne zwiększenie ryzyka rozwodów (badania pokazują, że jest to pierwsza przyczyna rozwodów – 56% w roku 2002 USA), oraz  rozpad więzi (18).
6) Mężczyźni korzystający z pornografii mają zaburzenia erekcji i obniżenie poziomu pożądania seksualnego. Wynikiem tego jest niezdolność do utrzymania relacji intymnych z kobietą i prokreacji (19).
7) Pornografia niszczy też osoby, które same jej nie oglądają, np. ofiary gwałcicieli, żony i dzieci cierpiące z powodu uzależnienia głowy rodziny (20).

Pornografia uzależnia i szkodzi wszystkim. Nie ma żadnych pozytywnych skutków korzystania z pornografii. Natomiast jest niewyczerpanym źródłem dochodów dla jej producentów, którzy wciągają w sidła uzależnienia coraz większe rzesze ludzi, a oni, którzy sami potem najgłośniej protestują przeciwko eliminacji pornografii z przestrzeni publicznej, posługując się argumentem zapewnienia  wolności słowa w internecie. Jest to argument tym bardziej zwodniczy, że nie chodzi o wolność słowa, a wolność dystrybucji narkotyku – czyli pornografii.

Więcej informacji o pornografii można znaleźć na stronie internetowej, która relacjonuje przebieg konferencji w Sejmie na ten temat.

POBIERZ NASZĄ PUBLIKACJĘ JAKO PDF.