Ogłoszenie procedury wyboru w trybie zasady konkurencyjności Nr postępowania: 1/MK/2019 z dnia 05.11.2019 r.

W związku z realizowanym przez Fundację projektem „Młodzi kompetentni” POWR.01.04.00-00-00778/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: I.